Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Jeugdbeleidsplan

Op weg naar sneller, hoger, verder… door bewegen, meedoen en presteren. Wanneer een jeugdafdeling van een atletiekvereniging groeit, kun je constateren dat je het ‘goed doet’. Je kunt je ook afvragen of het aanbod in de omgeving wel voldoende is. Maar in ieder geval moet je aan de slag met de vraag: hoe kunnen wij 200- 300 jeugdigen op een prettige, veilige en verantwoorde manier aan atletiek laten doen? En je zult antwoord moeten geven op de vraag: waar ligt de grens waarop dat niet meer kan?

Dit beleidsplan geeft kaders, voorwaarden en speerpunten om de groeiende jeugdafdeling van AV Phoenix in goede banen te leiden. Samen onze schouders eronder in het belang van de jeugd die graag wil sporten, aan atletiek wil doen, beter wil worden én plezier wil hebben. Zij gaan ervoor! Wij gaan ervoor!

Dit beleidsplan is een vervolg op het plan ‘Elke finish een nieuwe start’ uit 2007. Grote delen zijn gebleven zoals ze waren met hier en daar aanpassingen door voortschrijdend inzicht. Daar waar het echt om nieuw beleid gaat, is het woordje NIEUW toegevoegd.

Dit beleidsplan is in november 2009 opgeleverd door Jannet Vermeulen-Stulen. Dit document is organisch en zal steeds geupdate worden vanuit AV Phoenix.

1. Filosofie

In onze filosofie over jeugdatletiek sluiten we aan bij de filosofie van de Atletiekunie. Daarbij zijn twee uitgangspunten: 1) het wezenlijke van de atletiek in al haar vormen en 2) het wezenlijke van het kind.

Wij hanteren een speelsprestatieve benaderingswijze, van meer speels bij de pupillen tot meer prestatief bij de oudere junioren.

1.1 SPEELSPRESTATIEVE BENADERINGSWIJZE

Het aanbieden van speelse bewegingsvormen, met de atletiek als basis, die langzamerhand overgaan in technische bewegingen. Er wordt gestreefd naar een hoge intensiteit (veel beweging, veel doen) met ruimte voor technische aanwijzingen.

We stellen ons daarbij twee vragen:

1.2 WANNEER IS HET LEUK OM NIET ALLEEN TE BEGINNEN MAAR OOK DOOR TE GAAN MET ATLETIEK?

Als er hoop en uitzicht is op succes. Succes vanuit de invalshoek van het kind zelf, succes in de groep, succes in het groeien naar een doel, succes in het halen van hoge(re) klasseringen.

1.3 WELKE ROL KUNNEN EN WILLEN WIJ DAARIN SPELEN?

Een positieve invloed hebben op de sportieve, atletiekgerichte ontwikkeling van het kind, groepsgewijs én persoonsgericht werken, haalbare doelen aanbieden en zorgen voor een klimaat waarin het plezier in het sporten onderdeel is van het doel.

2 Uitgangspunten

We proberen onze filosofie te vertalen in concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. We doen dat vanuit drie invalshoeken: vanuit de atletiek als sport, vanuit het kind als menselijk wezen en vanuit AV Phoenix als atletiekvereniging.

2.1 UITGANGSPUNTEN VANUIT DE ATLETIEK

2.2 UITGANGSPUNTEN VANUIT HET KIND

2.3 UITGANGSPUNTEN VANUIT AV PHOENIX

2.4 VREEDZAME ATLETIEKVERENIGING

NIEUW Vanaf november 2009 zijn de jeugdtrainers van AV Phoenix geschoold in de onderwijsmethode van Vreedzame atletiekvereniging (in navolging op Vreedzame scholen). Daarmee heeft de vereniging een belangrijk keurmerk om kinderen uit alle culturen op verantwoorde wijze te begeleiden, atletiektechnisch, maar ook onderwijskundig. De kenmerken van het zijn van een Vreedzame atletiekvereniging zullen breed worden verspreid en geïmplementeerd zodat iedereen de jeugd op dezelfde manier aanspreekt en corrigeert.

De belangrijkste handvatten zullen zijn:

Hier past ook de wens vanuit de jeugdtrainers zelf om niet te ‘lief’ te zijn, waardoor er te weinig orde is en te weinig gedaan wordt.

De methode Vreedzame atletiekvereniging moet ervoor zorgen dat niet alleen de kinderen een leuke training hebben, maar zeker ook de jeugdtrainers.

3 PR & communicatie

In een groeiende organisatie is een goede PR en communicatie van groot belang voor stabiliteit en duurzaam succes in de toekomst. Bij PR en communicatie kunnen we onderscheid maken tussen extern en intern.

3.1 EXTERNE PR EN COMMUNICATIE (AV PHOENIX VERSUS BUITENWERELD)

3.2 INTERNE PR EN COMMUNICATIE

4 Organisatiestructuur

4.1 ORGANIGRAM

De jeugd van AV Phoenix gaat geleid door de coördinatiecommissie van 5 personen (waren er 3), te weten:

De trainers worden ingedeeld in groepen op basis van de leeftijdsklasse waaraan ze training geven. Elke groep heeft een groepscoördinator (inmiddels vrijwel gerealiseerd). Daarmee worden meer verantwoordelijkheden gebracht waar ze horen: bij de trainers die ook verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering.

Het aanstellen van de coördinator opleidingen vorig jaar bevalt zo goed, dat deze een vaste plaats gaat krijgen in de organisatie van de jeugd.
De taken van de coördinator vrijwilligersbeleid uit het vorige beleidsplan zijn overgenomen door de verenigingsmanager.

4.1.1 ORGANIGRAM

4.1.2 BENOEMEN FUNCTIES EN KORTE TAAKOMSCHRIJVINGEN

Jeugdcoördinatieteam

Trainersteam

Wedstrijden

Ouderparticipatie

Juniorenparticipatie

4.1.3 KORTE TAAKOMSCHRIJVINGEN

Jeugdcoördinatieteam

Coördinator beleid en algemeen aanspreekpunt

Coördinator organisatie pupillen

Coördinator organistatie junioren

Coördinator kwaliteit

Coördinator opleidingen

Trainersteam

Trainer (met diploma)

Assistent-trainer (met ervaring, diploma niet vereist)

Hulptrainer (affiniteit met jeugd)

Groepscoördinator

Wedstrijden

Jeugdwedstrijdsecretaris

Wedstrijdcoördinator

Wedstrijdbegeleider

Ouderparticipatie

Juniorenparticipatie

4.2 BENOEMEN OVERLEGGEN

Jeugd Coördinatie Overleg (JCO) (4x per jaar)
Aanwezig: coördinatieteam
Welkom: bestuurslid jeugd, voorzitter oudercommissie, voorzitter juniorencommissie (ontvangen agenda en verslag van deze bijeenkomsten)
Doel: overleg over beleid, kwaliteit en organisatie van de jeugdafdeling

Jeugdtrainersoverleg totaal (JTO) (1x per jaar in februari)
Aanwezig: coördinatieteam, trainers en assistent-trainers
Welkom: voorzitter oudercommissie, voorzitter juniorencommissie, bestuurslid jeugd (ontvangen agenda en verslag van deze bijeenkomsten)
Doel: overleg over zaken die de hele groep aangaan

NIEUW sinds najaar 2009
Pupillentrainersoverleg (PTO) (4x per jaar)
Aanwezig: coördinator organisatie pupillen, trainers en assistent-trainers
Welkom: voorzitter oudercommissie, coördinatieteam (ontvangen agenda en verslag van deze bijeenkomsten)
Doel: overleg over zaken die de hele groep aangaan

NIEUW sinds najaar 2009
Juniorentrainersoverleg (JUTO) (4x per jaar)
Aanwezig: coördinator organisatie junioren, trainers en assistent-trainers
Welkom: voorzitter oudercommissie, coördinatieteam (ontvangen agenda en verslag van deze bijeenkomsten)
Doel: overleg over zaken die de hele groep aangaan

NIEUW sinds najaar 2009
Groepsoverleg (zo vaak als nodig te bepalen door de groep zelf)
Aanwezig: groepscoördinator en (assistent)trainers van de betreffende groep
Welkom: differentiatietrainers; leden van het coördinatieteam (op uitnodiging)
Doel: overleg over trainingen / competities / wedstrijden / atleten

Kampoverleg jeugdkamp (3x per jaar in juli-oktober)
Aanwezig: trainers en begeleiders (incl. kookteam) die het kamp mee willen begeleiden
Doel: opzetten en uitvoeren jeugdkamp (pupillen en CD-junioren)

Overleg oudercommissie (4x per jaar)
Aanwezig: leden oudercommissie (zonodig met informatieouders, clubbladouder, fotograaf), bestuurslid jeugd
Welkom: coördinator beleid (ontvangt agenda en verslag van deze bijeenkomsten)
Doel: overleg over het organiseren van nevenactiviteiten en ondersteuning van trainers

Overleg juniorencommissie (6 tot 10x per jaar afhankelijk van activiteiten)
Aanwezig: leden juniorencommissie
Welkom: coördinator junioren (ontvangt agenda en verslag van deze bijeenkomsten)
Doel: overleg over wedstrijden en activiteiten voor de BCA-junioren

Teambuilding (2x per jaar, november en mei)
Aanwezig: coördinatieteam, trainersteam
Doel: onderlinge band versterken, ontwikkelen nieuwe ideeën, uitwisseling van kennis

Inloopcafé jeugdtrainers (10x per jaar, niet in juli en niet in december)
Elke laatste donderdag van de maand is er vanaf 19.00 uur inloopcafé in het paviljoen.
Aanwezig: Jeugdtrainers en anderen die een rol hebben in de organisatie van de jeugd (vrijblijvende bijeenkomst)
Doel: Onder het genot van een drankje kunnen de jeugdtrainers met de coördinatoren en met elkaar praten over actuele onderwerpen. Ook het verstevigen van de onderlinge contacten spelen bij het inloopcafé een belangrijke rol.

Technische bijscholingen
Aanwezig: coördinator junioren/pupillen, trainersteam
Doel: methode en techniek atletieknummers uitdiepen

Activiteitenoverleg (1x per jaar, november)
Aanwezig: afgevaardigden van coördinatieteam, trainersteam, wedstrijdsecretariaat, ouderparticipatie en juniorenparticipatie over afstemming activiteiten en data (jaarplanning volgende jaar)
Doel: planning (afstemming) van alle jeugdactiviteiten in het volgende jaar Alle belanghebbenden ontvangen een verslag van deze bijeenkomst.

5 Trainingsstructuur

5.1 INDELING GROEPEN

De trainingen worden opgebouwd op basis van de leeftijden van de kinderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in jongens of meisjes. In principe geldt de volgende indeling (volgens reglementen Atletiekunie):

Junioren A trainen bij de senioren.
Groepen kunnen worden gedeeld of samengevoegd, afhankelijk van de aantallen. Peildatum is 1 november (aanvang winterseizoen).

5.2 GROEPSGROOTTE

We streven naar de volgende uitgangspunten:

Bij aanvang van ieder winterseizoen (1 november) wordt aandacht geschonken aan de bepaling van de grootte van de nieuwe groepen (i.v.m. doorstroming). De daarvoor benodigde omvang aan indoor- en outdooraccommodatie en de daarvoor benodigde trainers, assistent-trainers en trainingshulpen worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot groei.

Zonodig zal in overleg met de betrokken trainer(s) besloten worden tot vol=vol of, waar mogelijk, splitsing van een groep zodra het maximum aantal van 20 wordt overschreden.

Een tijdelijke ledenstop voor een bepaalde leeftijdsgroep is daarbij niet uit te sluiten (bijv. voor Sporthal De Dreef).

5.3 BASISTRAININGEN

Elke trainingsgroep krijgt 2 basistrainingen per week aangeboden:

Junioren krijgen een 3e basistraining aangeboden in de vorm van een bostraining op zaterdagochtend.

Uitgangspunt van alle basistrainingen is een groepstraining waarbinnen ieder individueel kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Doelstelling van de inhoud van de training is:

Voor iedere leeftijdsgroep wordt jaarlijks uit de betrokken trainers een groepscoördinator aangewezen. In principe is deze groepscoördinator zowel op maandag- als op donderdagavond bij de basistraining aanwezig.

NIEUW De groepscoördiator stelt samen met de trainers van die groep in grote lijnen de trainingsprogramma’s op. De leerlijnen voor de verschillende disciplines gelden daarvoor als basis en worden bepaald en onderhouden door de differentiatietrainers.

NIEUW BC-junioren die de differentiatietraining MLA volgen, kunnen in goed overleg tijdens de basistraining vrijstelling krijgen van de technische kern. In plaats daarvan zorgt de differentiatietrainer voor een adequaat loopprogramma dat de junior zelfstandig kan afwerken. Voor BC-junioren die andere differentiatietrainingen volgen, kan indien mogelijk bij de keuze van de technische kern in de basistraining rekening gehouden worden met hun voorkeur. In ieder geval krijgen zij adviezen van hun differentiatietrainers mee die in de basistraining toegepast kunnen worden.

Voor de junioren BCD (in overleg ook 2e jaars A-pupillen) wordt tevens een bostraining aangeboden. Dit is een basistraining (wie lopen leuk vindt, is welkom) en vindt plaats op zaterdagochtend vanaf Maarschalkerweerd. Junioren B die deze groep overstijgen, kunnen in overleg aan de bostraining van de senioren meedoen.

NIEUW Op donderdagavond is behoefte aan een meer recreatieve training voor BC- junioren die 1x per week komen om in de vorm van atletiek iets aan hun conditie te doen. In de winter wordt dit probleem deels opgelost door voor junioren BC zowel een binnen- als een buitentraining aan te bieden. Zie verder hoofdstuk 8.

5.4 DIFFERENTIATIETRAININGEN

Talentvolle en/of gemotiveerde junioren kunnen deelnemen aan differentiatietrainingen. Deze trainingen worden extra aangeboden en gegeven door ervaren trainers. Jeugdigen dienen deze trainingen dus naast de basistrainingen te volgen en niet in plaats van.

Differentiatietrainingen:

Om in aanmerking te komen voor deze trainingen moet sprake zijn van enthousiasme, voldoende belastbaarheid, regelmatig bezoek van de basistrainingen (maandag én donderdag m.u.v. atleten met een 2e sport) en mogelijkheden en wensen tot verbetering van de prestaties.
Er vindt geen selectie plaats. Plaatsing gebeurt door de groepscoördinator op voordracht van de trainer van de atleet of de atleet zelf (vaak in overleg met ouders) of op verzoek van de differentiatietrainer die de atleet als talentvol heeft gescout.

Junioren die aan differentiatietrainingen deelnemen, krijgen een coach die samen met hen gaat kijken welke trainingen in een week gevolgd worden en of die trainingen goed op elkaar aansluiten. Meestal zal één van de differentiatietrainers hun coach zijn.

5.5 SAMENWERKING DIFFERENTIATIE- EN BASISTRAINERS

5.6 TRAININGSTIJDEN EN VAKANTIES

6 Topsport voor BCD-junioren

NIEUW
Het bestuur van Phoenix is in 2008 begonnen met de ontwikkeling van een topsportplan. Dit plan betreft voorlopig alleen de baanatletiek en is eind 2009 definitief gepresenteerd.

Als jeugdafdeling willen we daarop aansluiten met de volgende aandachtspunten:

7 Atletiek als recreatieve sport voor oudere junioren

NIEUW
Steeds vaker melden zich junioren die de atletiek willen beoefenen als een vorm van sport om iets aan hun conditie te doen: 1x per week en laagdrempelig. Die groep past niet bij de gemotiveerde junioren die 2x per week komen en aan wedstrijdatletiek doen. Wij gaan onderzoeken of er ruimte en mogelijkheden zijn om een eigen groep op te starten voor deze recreatieve junioren.

8 Doorstroming

Als we het over doorstroming hebben, kennen we daarin twee aspecten:

8.1 DOORSTROMING VAN JEUGD NAAR EEN VOLGENDE LEEFTIJDSCATEGORIE

Bij het begin van de wintertraining op 1 november van ieder jaar stroomt de jeugd volgens de indeling van de Atletiekunie in leeftijdsgroepen door naar de volgende groep. Hierin worden in principe geen uitzonderingen gemaakt.

8.2 DOORSTROMING VAN JEUGD NAAR SENIOREN

In 2006 is een discussie op gang gekomen over de doorstroming van jeugd naar de senioren. Daarbij hebben de volgende criteria een rol gespeeld:

Als jongere van 17/18 jaar heb je de groeispurt achter de rug. Als jongere van 17/18 jaar maak je de overstap van het middelbaar onderwijs naar het vervolgonderwijs of naar werken. Als jongere van 17/18 jaar begin je aan een studie en ga je mogelijk op kamers wonen. Dat is het goede moment om ook de overstap van de jeugdgroep naar de (neo)seniorengroep te maken. Daarom is besloten: als een junior B overgaat naar junior A stroomt hij/zij door naar de seniorengroep. Wel kan hij/zij nog meedoen aan de door de juniorencommissie georganiseerde activiteiten.

Junioren CB kunnen op verzoek, naast hun basistrainingen, ook toegang krijgen tot specialisatietrainingen bij de senioren als de betreffende differentiatie (nog) niet voor jeugd wordt aangeboden of voor het betreffende jeugdlid niet toereikend is. Hiervoor vindt overleg plaats tussen de eigen trainer, de differentiatietrainer en de seniorentrainer.

Vanwege de nog altijd moeizame aansluiting van B-junioren zonder specifieke voorkeur bij de basisgroep senioren, zal gewerkt worden aan een (extra) basisgroep senioren die wel goed aansluit bij de doorstromende B-junioren. Tot die groep gerealiseerd is, zullen doorstromende B-junioren die geen aansluiting vinden nog bij de B- junioren mogen blijven trainen.

9 Kwaliteitsbewaking jeugdatletiek

In het eerste deel van het beleidsplan zijn al een aantal kaders gedefinieerd waarbinnen we werken: een filosofie gebaseerd op de jeugdfilosofie van de Atletiekunie, onze eigen uitgangspunten, een organisatie- en een trainingsstructuur.

9.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Om de kwaliteitsbewaking verder vorm te geven, definiëren we nog de volgende voorwaarden:

Toelichting
Leerlijnen (methodes om technische en loopvaardigheden aan te leren) worden ontwikkeld en onderhouden door de differentiatietrainers in overleg met hun collega’s bij de senioren.
Omdat er in elke leeftijdsgroep kinderen nieuw instromen zal het echter altijd nodig zijn voor (een deel van) de groep bij het begin te beginnen. Waar mogelijk en nodig zal worden gedifferentieerd naar reeds opgedane vaardigheden.

Groepscoördinatoren bereiden met de trainers van hun trainersgroep de halfjaarprogramma’s voor en stemmen de trainingen wekelijks op elkaar af. Zij gebruiken daarbij de door de differentiatietrainers aangeboden leerlijnen als basis.
Omdat er in elke leeftijdsgroep kinderen nieuw instromen zal het altijd nodig zijn voor (een deel van) de groep bij het begin te beginnen. Waar mogelijk en nodig zal worden gedifferentieerd naar reeds opgedane vaardigheden. Verder kan veel bereikt worden met goede, individuele instructie.

Er zijn vaste baan/zaalroosters voor de atletiekonderdelen, zodat alle trainingsgroepen alle onderdelen regelmatig kunnen oefenen. Ook zullen elke week de vrije ruimtes worden benoemd om zonodig, bijvoorbeeld in verband met competities, te kunnen afwijken.

Er wordt 2x per jaar onder alle jeugdtrainers geïnventariseerd of er materiaalwensen zijn.

9.2 PRAKTISCHE INVULLING KWALITEITSBEWAKING

De praktische invulling van de kwaliteitsbewaking is een verantwoordelijkheid van het totale coördinatieteam.

Tevens kan door de trainers bij de coördinator kwaliteit hulp gevraagd worden bij het zoeken van veelzijdige oefenstof, het plaatsen van oefenstof in een trainingsopbouw, het geven van de juiste aanwijzingen, enz.

Jaarlijks in oktober wordt met alle jeugdtrainers een persoonlijk evaluatiegesprek gehouden. In dat gesprek komen zowel trainingsinhoudelijke als organisatorische aspecten aan de orde en worden de ambities en opleidingswensen besproken. Een speciaal daarvoor opgesteld evaluatieformulier is leidraad bij dit gesprek. Trainers krijgen veel ruimte voor eigen inbreng en er worden wederzijds duidelijke afspraken gemaakt die worden vastgelegd in het evaluatieverslag.

9.3 METEN VOORUITGANG

De coördinator kwaliteit, differentiatietrainers en groepscoördinatoren maken een planning om de vooruitgang van hun atleten een aantal keren per seizoen te meten in (onderlinge) wedstrijden. NIEUW Van deelnemers aan differentiatietrainingen wordt verwacht dat zij hieraan deelnemen. Andere junioren worden vrijblijvend uitgenodigd mee te doen. Wanneer deze metingen tijdens de training plaatsvinden wordt van alle aanwezige junioren verwacht dat ze meedoen.

10 Opleiding en begeleiding trainers

10.1 DEFINITIES TRAINERS EN HUN OPLEIDINGEN

We kennen trainers, assistent-trainers en hulptrainers. Van trainers wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van het JAT- of PAT-diploma niveau 2 (assistent) of niveau 3 (zelfstandig). Of een vergelijkbare opleiding of de bereidheid om dit diploma zo spoedig mogelijk te halen. AV Phoenix stelt hiervoor, onder voorwaarden, de middelen beschikbaar.

Van trainers en assistent-trainers wordt verwacht dat zij zich waar mogelijk bijscholen en verdiepen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdatletiektrainingen. AV Phoenix komt met een afwisselend jaarprogramma en zal het aanbod van bijscholingen en themadagen ruim onder de aandacht van de jeugdtrainers brengen.

Tijdens de teambuildingsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling van kennis door middel van presentaties. Bij een overvolle agenda vervallen teambuildingsbijeenkomsten ten gunste van technische bijscholingen.

10.2 PLANNING, VOORBEREIDING EN VERLOOP TRAINING

Er zal meer aandacht zijn voor het maken van halfjaarplanningen samen met de groepscoördinatoren en voor het goed voorbereiden en laten verlopen van trainingen:

NIEUW In een aantal trainingsgroepen kan de inzet van de pupillen/junioren belangrijk vergroot worden. Trainers zullen aangespoord worden om daar oog voor te hebben en pupillen/junioren meer te stimuleren mee te doen, hun best te doen, het beste uit zichzelf te halen. Gezelligheid en goed presteren (lees: goed je best doen) gaan prima samen. Zie ook het hoofdstuk over Vreedzame Atletiekvereniging en het daarin genoemde gevaar van ‘te lief’ te zijn.

11 Wedstrijden

De trainers stimuleren de jeugd om mee te doen aan wedstrijden. De trainers zoeken daartoe met elkaar een aantal wedstrijden per seizoen uit om samen naar toe te gaan.

Vaste programma:

Daarnaast worden een aantal baan- en indoorwedstrijden, alsmede 1 of 2 meerkampwedstrijden aangewezen om samen te bezoeken (zie ook onder 9. meten).

Twee keer per jaar in het voor- en het najaar maken de trainers bekend welke wedstrijden door AV Phoenix op het programma worden gezet voor gezamenlijk bezoek. Ouders/atleten zijn daarna vrij om hun kinderen/zich op te geven. Dit wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en bij competitiewedstrijden ten zeerste aanbevolen.

NIEUW Nationale wedstrijden zoals D-spelen, C-spelen en NK B-junioren zullen standaard in de jaarkalender opgenomen worden. Trainers zullen junioren die daarvoor in aanmerking komen, stimuleren mee te doen.

NIEUW Bij pupillen is uitgangspunt dat ze meedoen aan de pupillencompetitie, tenzij ouders/pupillen nadrukkelijk aangeven dat zij dit niet willen.

NIEUW Van junioren die deelnemen aan differentiatietrainingen wordt verwacht dat ze aan de aangewezen wedstrijden meedoen.

Competitiewedstrijden worden o.l.v. de groepscoördinator per leeftijdsgroep voorbereid. NIEUW Meer dan voorheen zullen we niet alleen proberen iedereen die mee wil doen mee te laten doen, maar ook in de eerste ploeg een zo hoog mogelijke score te halen.

Wedstrijdbegeleiders zijn ouders of andere belangstellenden (bijv. AB-junioren bij pupillenwedstrijden) die vooraf een instructie gehad hebben en zich die dag beschikbaar stellen om een groepje pupillen te begeleiden.

Jeugd is vrij zich in te schrijven voor iedere wedstrijd waaraan deelgenomen kan worden. Wanneer zo’n wedstrijd niet aangewezen is door Phoenix, moeten de ouders zelf zorgen voor de totale begeleiding.

12 Overige activiteiten

Het echte clubgevoel ontstaat als je elkaar beter leert kennen tijdens al dan niet sportieve nevenactiviteiten. Daarom staan er jaarlijks ook verschillende van die activiteiten op het programma, zoals:

Voorstellen voor nieuwe activiteiten worden op prijs gesteld, maar mogen niet nog meer druk op het trainersteam leggen. Het streven is om de coördinatie en organisatie van de overige activiteiten zoveel mogelijk bij de oudercommissie te leggen om daarmee de trainers te ontlasten. Oudere jeugd kan ook prima mee-organiseren.

13 Ouderparticipatie

13.1 OUDERCOMMISSIE

Vanuit de ouders van jeugdleden wordt een commissie samengesteld die zich bezighoudt met activiteiten tijdens en rondom de trainingen en nevenactiviteiten voor de pupillen en D-junioren. Deze activiteiten worden jaarlijks in overleg met bestuur, coördinatieteam en trainers vastgesteld.

Vaste items voor de oudercommissie zijn:

13.2 INFORMATIEOUDERS

Vanuit de ouders worden informatieouders gezocht die op maandag- en donderdagavond aanwezig zijn. Zij dienen goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen Phoenix en beschikken over een map met alle benodigde informatie (voor zichzelf en om uit te delen) om nieuwe ouders/leden op te vangen en vragen te beantwoorden.

13.3 CLUBBLADOUDER ONLINE

Vanuit de ouders wordt iemand aangewezen als clubbladouder. Deze ouder verzamelt kopij voor de site en stimuleert jeugdleden om van een clubactiviteit een verslagje te schrijven. Bij competitiewedstrijden en het jeugdkampwordt met een clubschrift gewerkt waarin jeugdleden hun ervaringen tijdens de wedstrijd zelf opschrijven.

13.4 KOOKTEAM JEUGDKAMP

Jaarlijks worden twee of drie ouders aangesteld om het eten en drinken tijdens het clubkamp te verzorgen. Zij bezoeken het kampoverleg en proberen het clubthema ook in het eten en drinken tot uitdrukking te brengen.

13.5 NOTULISTEN TRAINERSOVERLEGGEN

Onder de ouders wordt gezocht naar notulisten voor de vergaderingen van het jeugdtrainersoverleg, het NIEUW pupillentrainersoverleg en het NIEUW juniorentrainersoverleg.

13.6 OUDER IN JUNIORENCOMMISSIE

Behalve 2 trainers en aantal junioren van verschillende leeftijden, maakt ook 1 ouder deel uit van de juniorencommissie.

13.7 FOTOGRAAF

Vanuit de ouders wordt iemand aangewezen om tijdens jeugdactiviteiten foto’s te maken voor website en clubblad.

14 Juniorenparticipatie

Begin 2008 is de juniorencommissie van start gegaan.

De commissie schept voorwaarden voor een goede band tussen de junioren. De commissie heeft een signaalfunctie voor knelpunten en wensen van de oudere jeugd. De commissie organiseert activiteiten voor junioren ABC.

De commissie bestaat uit 2 juniorentrainers, 1 ouder en een aantal junioren van verschillende leeftijd/geslacht. Elk jaar wordt 1 van de 2 trainers vervangen waardoor continuïteit gegarandeerd is.

In 2008/2009 zijn de volgende activiteiten opgezet:

NIEUW Vanuit de junioren en trainers is er de wens jaarlijks ook een echt trainingsweekend te organiseren. Verder kan de juniorencommissie stimulerend optreden bij het aanprijzen van deelname aan wedstrijden.

NIEUW Aandachtspunt is het toewijzen van verantwoordelijkheden aan de junioren in de commissie en het nakomen door de junioren van die verantwoordelijkheden. Die verantwoordelijkheden mogen enerzijds hun mogelijkheden niet te boven gaan. Anderzijds moeten zij laten zien dat ze nakomen wat ze beloven te doen.

15 Speerpunten

15.1 ACTIES GEWIJZIGD JEUGDCOÖRDINATIETEAM

1. Vacatures vaststellen en profielen schrijven (ongoing)
2. Geschikte kandidaten zoeken en inwerken (ongoing)
3. Door adequate samenwerking toegroeien naar stabiele organisatie (ongoing)

15.2 VERBETEREN KWALITEIT BASISTRAININGEN

4. Meer aandacht voor goede voorbereiding en goed verloop van trainingen
5. Regelmatige afstemming trainers van dezelfde leeftijdsgroepen o.l.v. groepscoördinatoren
6. Uitwerken, verspreiden en toelichten leerlijnen door differentiatietrainers
7. Trainers stimuleren trainersopleidingen (Atletiekunie) te volgen
8. Basistrainers stimuleren af en toe aan differentiatietrainingen deel te nemen
9. Differentiatietrainers jaarlijks een bijscholingsclinic laten verzorgen
10. In vakanties ook trainingen voor pupillen organiseren en het doortrainen in vakanties meer bekendheid geven

15.3 AV PHOENIX VREEDZAME ATLETIEKVERENIGING

11. Werkgroep vormen en activiteitenplan maken
12. Keurmerk Vreedzame Atletiekvereniging implementeren

15.4 DIFFERENTIATIETRAININGEN

13. Opzet differentiatietrainingen ontbrekende nummers (ver/hoog)
14. Folder ontwikkelen over voorwaarden, opzet en doel differentiatietrainingen
15. Differentiatietrainers bezoeken basistrainingen om talenten te scouten
16. Basistrainers motiveren atleten om vaker te trainen en daardoor in aanmerking te komen voor deelname aan differentiatietrainingen
17. Goed overleg tussen basistrainers en differentiatietrainers over afstemming trainingen differentiatie-atleten (zie ook coachsysteem hieronder)

15.5 OPZET COACHSYSTEEM

18. Inventariseren wie coach kunnen/willen zijn
19. Afspraken maken over de taken van een coach
20. Inventariseren welke atleten deelnemen aan de differentiatietrainingen
21. Voor elk van deze atleten een coach aanstellen

15.6 ATLEET-VOLG-SYSTEEM VIA DE WEBSITE

22. Persoonlijke prestatiedatabase per jaar per nummer
23. Digitaal trainingslogboek

15.7 VERGROTEN WEDSTRIJDDEELNAME JEUGDLEDEN

24. Wedstrijden presenteren als onderdeel van en aanvulling op de training
25. In halfjaarplanning wedstrijden aanwijzen voor gezamenlijk bezoek
26. NK’s, CD-spelen en andere nationale wedstrijden onder de aandacht brengen bij jeugdleden die daar thuis horen
27. Meer en beter informatie verspreiden over wedstrijden
28. Ouders en jeugdleden stimuleren om in te schrijven
29. Uitzoeken of vervoer (tijdsaspect) en kosten vervoer een rol spelen bij niet-inschrijven
30. Onderlinge wedstrijd(en) en/of kind-ouder wedstijden organiseren, mogelijk met puntensysteem

15.8 JEUGDTOPSPORTPLAN

31. Uitwerken criteria en faciliteiten jeugdtopsportplan in nauwe samenwerking met werkgroep seniorentopsportplan

15.9 RECREATIEVE ATLETIEK VOOR JUNIOREN

32. Vaststellen wat wordt verstaan onder recreatieve atletiek voor junioren
33. Onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor recreatieve juniorenatletiek
34. Zonodig trainers en trainingsruimte zoeken om die groep op te starten

15.10 JUNIORENCOMMISSIE

35. Streven naar evenwichtige samenstelling commissie
36. Toezien op voor hen verantwoorde verantwoordelijkheden
37. Uitbreiden activiteiten: trainingskamp en deelname aan een op prestatie gerichte meerkamp

15.11 FOLDER- EN INFORMATIEMATERIAAL JEUGD

38. Inventariseren welke folder- en informatiematerialen er nu zijn
39. Uniformiseren, verbeteren en uitbouwen tot een ‘volledig’ pakket
40. Materialen verspreiden zodat het zijn vruchten kan afwerpen

15.12 JAARPLAN MAATSCHAPPELIJKE INZET JEUGDTRAINERS

41. In samenwerking met de diverse werkgroepen en commissies komen tot een jaarplan voor de inzet van jeugdtrainers bij:
i. Kiplabak
ii. Colours of Athletics
iii. Samenwerking met speeltuinen
42. Overige verzoeken tot maatschappelijke inzet nauwkeurig afwegen en bespreken zodat deze inzet in verhouding blijft met de totale inzet van de jeugdtrainers voor de vereniging.

16 Jaarkalender

16.1 ACTIVITEITENJAARKALENDER

Jaarlijks in november wordt een kalendervergadering gehouden. Daar worden zoveel mogelijk alle data voor onderstaande activiteiten voor het gehele daaropvolgende jaar vastgesteld. Ook de data voor alle overleggen worden tijdens die vergadering vastgelegd. Trainersoverleggen vinden bij een van de trainers thuis of bij Kampong plaats.

16.2 TOELICHTING ACTIVITEITEN

Winteractiviteit

Ieder jaar op een andere manier in te vullen (bijv. een filmavond of een disco of een lichtjesspeurtocht). Kan door de trainers georganiseerd worden, maar het liefst door ‘buitenstaanders’ met trainers als begeleiding.

Clubcross

Organisatie en aankondiging door de WOC. Trainers promoten en begeleiden op de dag zelf.

Strandtraining

Organisatie door trainers in samenwerking met oudercommissie. Voor het vervoer wordt een bus gehuurd (oudercommissie). Deelnemers betalen een (kleine) eigen bijdrage die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld.

Ruilbeurs clubkleding

1x per jaar, zowel op de atletiekbaan Overvecht (maandag) als Maarschalkerweerd (donderdag).

Bezoek FBK-games

Organisatie door 2 jeugdtrainers. Bus reserveren via oudercommissie (voor strandtraining, FBK-games en jeugdweekend tegelijk). Entreebewijzen kopen met groepskorting (vooraf reserveren). Pupillen A 2e jaars en BCD-junioren kunnen zich opgeven. Als de bus 5 dagen voor het evenement niet vol is, wordt aangevuld met senioren. Eigen bijdrage voor zowel jeugd als (aanvullende) senioren jaarlijks vaststellen.

Bliksemmeerkamp

Organisatie door de trainers en oudercommissie. Twee trainers worden vooraf aangewezen om het programma samen stellen en hebben die avond de leiding. Van te voren oudercommissie inschakelen voor het jureren en het schrijven van diploma’s. Aantal ouders (niet oudercommissie) organiseren na afloop een barbecue (van te voren opgeven). Bliksemmeerkamp en barbecue zijn voor alle jeugd, ook voor de jeugd die normaal alleen op donderdag traint.

Clubkampioenschappen

Organisatie en aankondiging door de WOC. De trainers promoten het op de training en delen briefjes uit. De trainers begeleiden op de dag zelf. Jaarlijks versterkt één van de jeugdtrainers de WOC om te komen tot een optimale voorbereiding en samenwerking.

Jeugdkamp pupillen/D-junioren

Organisatie door de oudercommissie en trainersteam. Afstemming over verdeling van taken in een speciaal kampoverleg met oudercommissie en trainersteam. Locatie een jaar vooruit boeken, voorlopig activiteit trainersteam.

Maliebaanloop

Organisatie en aankondiging door de CWT. De trainers promoten dit evenement tijdens de training en vermelden het evt. in de nieuwsbrief. Begeleiding tijdens de loop door trainers. Meestal wordt er ook aan de jeugdtrainers gevraagd een gezamenlijke warming-up te organiseren.

Lichtjesestafette

Tijdens de laatste training (en dus tevens de laatste buitentraining) in oktober wordt er een ‘lichtjesestafette’ gehouden. De baan wordt versierd met waxinelichtjes in pilonnen. Aan het eind van de training worden de lampen uitgedaan en wordt er een gezamenlijke estafette gehouden.

Sinterklaas-training

Deze wordt op maandag en op donderdag gehouden. De training staat in het teken van Sinterklaas en er komen Pieten langs (studenten). Organisatie door de trainers i.s.m. oudercommissie.

Juniorenactiviteiten

(zie verder onder juniorenparticipatie)

Actueel

Wie doet mee in welke werkgroep UP fusie traject

18-04-2024

Om tot het voorstel tot fusie te komen zijn 8 werkgroepen ingericht. De stuurgroep heeft een eigen opdracht van overkoepelende taken en vanuit de stuurgroep is een vertegenwoordiger toegevoegd aan

lees verder...

Phoenix rules the Run & Roast 2024

09-04-2024

Het was weer Fast, Faster, Phoenix afgelopen zaterdag bij de Run & Roast in Utrecht. Iker Bruggink liep keisterk naar een derde plek op de 5km en op de 10km

lees verder...

Junioren U16 & U14 openen competitieseizoen met mooie wedstrijd op eigen baan

07-04-2024

Met maar liefst 7 competitieploegen was AV Phoenix goed vertegenwoordigd op de eerste competitiewedstrijd voor junioren U16 & U14 op de warmste 6 april ooit gemeten.

lees verder...

Agenda

april 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« mrt   mei »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten, wedstrijdatleten en studenten binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in